sklo-technika.cz
  • světlo
    light
  • sklo
    glass
  • emoce
    emotions
Tyto stránky mají bez podpory Javascriptu velmi omezenou funkčnost, prosím zapněte si podporu Javascriptu ve Vašem prohlížeči.

introzpět

 

 

 

VÍCE PROSTORU

Přes dvě třetiny života trávíme v budovách. Pro moderní architekturu je to výzva - zajistit dostatek PROSTORU pro práci, zábavu i odpočinek. Nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíme. Chceme více místa pro naše myšlenky, pohyb a rozhled.


Proto současná architektura využívá materiály a řešení spojující zdánlivě neslučitelné. Tedy funkčnost, lehkost a krásu zároveň. Jedním z takových materiálů je moderní KOV v různých podobách. Jeho vlastnosti a TECHNIKA použití dovolují vytvářet tvary a formy posouvající možnosti moderní architektury do nových prostorových dimenzí.

 


VÍCE SVĚTLA

Ani nejdokonalejší umělé zdroje nedokáží vytvořit denní SVĚTLO, jehož přirozené spektrum stanovuje normy vnímání prostoru a ENERGIE kolem nás. Tvůrci moderních staveb jsou si tohoto faktu vědomi. Proto aplikují SKLO jako klíčový konstrukční prvek současné architektury.


Sklo svou transparentností dovoluje světlu prostupovat moderními stavbami tak, abychom mohli vnímat okolí v reálné podobě a byli v optickém KONTAKTU s venkovním prostorem.

 


MÉNĚ NĚKDY ZNAMENÁ VÍCE

Spojení SKLA, KOVU a TECHNIKY dělá z tohoto rčení axiom. Synergie materiálů stírá hranice mezi člověku vymezeným životním prostorem a okolním světem. Vytváříme tak svět bez zbytečných hranic.

 

Tento web prezentuje nejen naši práci, ale především zajímavé myšlenky a mnohdy nečekaná řešení. Technické informace a kompletní nabídku naleznete na stránkách

 

www.clearmont.cz

 MORE SPACE

We spend more than two thirds of our lives in buildings. It is a challenge for modern architecture to ensure sufficient SPACE for work, entertainment and relaxation. It does not matter where we are at the moment.  We want more space for our thoughts, movement and outlook.

 

That’s the reason why contemporary architecture uses seemingly incompatible materials and solutions. This includes functionality, lightness and beauty at the same time. One such material is modern METAL in various forms. Its properties and TECHNOLOGY enable the creation of forms and shapes enhancing the possibilities of modern architecture with new spatial dimensions.

 

 

MORE LIGHT

Even the most perfect artificial sources cannot make dayLIGHT, the natural spectrum of which sets the standards of perception of space and ENERGY around us. Designers of modern buildings are aware of this fact. Therefore, they apply GLASS as a key structural element of contemporary architecture.

 

Thanks to its transparence, glass enables light to run through modern buildings so that we can perceive the surrounding in its realistic form, thus being in optical CONTACT with the outdoor environment.

 

 

SOMETIMES LESS MEANS MORE

The combination of GLASS, METAL and TECHNOLOGY makes this idiom an axiom. The synergy of materials blurs the borders between living space and the outside world. Thus we create a world free of needless borders.

 

This website presents not only our work but above all interesting ideas and often unexpected solutions. For technical information and the complete presentation go to

 

www.clearmont.cz